Skaidrite Aina Jurjans

Died: September 30, 2003 | Place: